uZulu kaMalandela

uZulu kaMalandela waye yindodana ka Malandela, umsunguli nomholi wesizwe sama-Zulu esadabuka esizweni sama-Nguni. Ngesikhathi inkosi yama-Zulu, uMalandela, ekhothama wahlukanisa ubukhosi kabili. Ubukhosi bakwa Qwabe kanye nalobo bakwa Zulu.

Ngesikhathi inkosi uMalandela ekhothama, indodana yakhe endala uQwabe walwa nomfowabo omncane uZulu, nokwabangela ukuthi uZulu kanye mabuntu bakhe bandingiswe ezweni lamaNguni kanye naMambo em’veni kokuba bebulele inqwaba yabantu kuleyompi.

Abantu bakhe wabaholela enyakatho yezwe lamaNguni baze bazinza ezweni elaziwa ngokuthi iMozambique namuhla nalapho ahlangana khona namaPutukezi okukuqala.

Waqala uhwebo namaPutukezi ayeholwa uKapitano.

uZulu kaMalandela walandelwa uGumede kaZulu.

arrow