uGumede kaZulu

uGumede kaZulu wayeyi nkosi yamaZulu ngekhulunyaka leshumi nesishiyagalombili. Wayeyindodana ka Zulu kaMalandela ubukhosi wabushiyela uPhunga kaGumede.

arrow