uShaka kaSenzangakhona

Inkosi uShaka kaSenzangakhona; kwakuyinkosi yesizwe samaZulu yodumo eyayaziwa ngokuthi uShaka Zulu.

Inkosi uShaka kaSenzangakhona yazalwa ngonyaka we nkulungwane, amakhulu ayisikhombisa, amashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa (1787), ngase-Melmoth, enyakatho yesifundazwe saKwa-Zulu Natal, yakhothama ngonyaka wenkulungwane, amakhulu ayisishiyagalombili, amashumi amabili nesishiyagalombili (1828), Kwa-Dukuza, eningizimu yalapho azalelwa khona, esofundazweni saKwa-Zulu Natal.

 shakaUmfanekiso wenkosi uShaka Zulu
Ubukhosi 1816 kuya ku 1828
Uyise Senzangakhona kaJama
Unina Nandi
Ukuzalwa 1787, ngase Melmoth,
KwaZulu-Natal
Ukukhothama Mandulo 22, 1828 (eneminyaka engu 41)
KwaDukuza, KwaZulu-Natal
Umsebenzi Inkosi yesizwe samaZulu

Inkosi uShaka kaSenzangakhona waziwa kakhulu ngokuhlanganisa izizwe zamaNguni zase nyakatho, ikakhulukazi lezo zakwa Mthethwa nezakwa Ndwandwe, wazifaka ngaphansi kubuholi nombuso wakwa Zulu. Lokho kwakuwukuqala kwesizwe esasinamandla nenqwaba yomthelela eningizimu yezwekazi lase Afrikha phakathi kwemifula uPhongolo no Mzikhulu.

Ubuholi nesibindi sakhe kwamenza waba ngomunye wabaholi besizwe sakwaZulu ababungazwa kakhulu emlandweni.

Umlando umbiza ngokhaliphile kakhulu ngenxa yobuhlakani bakhe ekuthuthukiseni indlela amabutho akwaZulu ayelwangayo kodwa ubuye umgxeke kakhulu ngenxa yodlame nonya lombuso wakhe.

Impikiswano phakathi kwababhali bo mlando imayelana nenkosi uShaka umbumbanisi, nenkosi uShaka undlovu kayiphikiswa, owathatha amalungelo esizwe, owaphumbuka emasikweni esizwe kanye nendlela yokwakhiwa kwesizwe eyayiphendlwe abaholi abamendulela.

Ubuholi bakhe busenomthelela futhi busadlala indima enkulu kakhulu endleleni yempilo eNingizimu Africa nanamuhla.

Umlando uthi inkosi uShaka wayeyindoda yenkosi uSenzangakhona kaJama nomkakhe uNandi eyatholaka ngaphandle komshado. uNandi kwakuyindodakazi kaBhebhe, owayengumholi wesizwesas’Elangeni tribe.

Ngenxa yokwala kwabasebukhosi ukumamukela, wakhulela ekhaya konina. Umlando uthi wamukelwa ebuthweni lempi khona lapho.

Ezinsukwini zobusha bakhe empini wayengaphansi kobuholi bomholi uDingiswayo kanye nesizwe sakwaMthethwa, nekuyisizwe ngalesosikha, isizwe sakwaZulu esasikhothama kuso.

Inkosi uShaka wayeyilunga lebutho lakwaMthethwa iminyaka ebalelwa eshumini, wazihlukanisi eningini ngokukhombisa isibindi empini, ikakhulukazi umu kuliwa ezixukwini lapho amabutho esondelene khona.

Ikhono lakhe lobonwa umhloli wesizwe sakwaMthethwa uDingiswayo. Unholi uDingiswayo wamthanda kakhulu u uShaka emuveni kokuthola ukuthi uzalwa ebukhosini. Wamunika isikhundla sokuhola amabutho akhe. Umholi uDingiswayo wayedingisiwe ngemuva kokuzama ukuketula umbuso kayise.

Ayemaningi amaqembu ezizwe kuleyo ngxenye yesizwe, kuwo kubalwa abakwaMabhudu, abakwaDlamini, abakwaMkhize, abakwaQwabe, kanye nabakwaNdwandwe. Kanye nalawomaqembu, uDingiswayo wasuza ekukhuliseni amacebo empi kanye nezinhlangano zikaqeda isizungu. Umlando uthi kusolakala sengathi babephendula incindezi nokugqilazwa kwabantu eningizimu yeMozambique.

Nakuba ukuba ilunga lebutho kwakungewona umsebenzi wabakhethiweyo, iminyaka yomuntu yayidlala indima ethile kanjalo nobungani. Izimpi eziningi ngaphambi kwalesisikhathi zazimayelana nokuqeda impikiswano. Ukuvela kwamabutho kwashintsha kakhulu indlela yempi, amabutho ayebhekene kakhulu nokuqondiswa kwezigwegwe kanye nezombusazwe.

Ngesikhathi inkosi uSenzangakom, uyise kaShaka ekhothame, uSigujana, umfowabo ka Shaka omncane wagcotshwane njengenkosi yesizwe samaZulu, ubukhosi bukaSigujana abufikanga ndawo, umlando uthi inkosi uShaka, ngosizo luka Dingiswayo nomfowabo uNgwidi babopha uzungu lokubulala uSigujana.

Kwaba ukuqala kombuso wenkosi uShaka, nakuba eseyinkosi, waqhubeka nokuyamela kumholi wesizwe sakwaMthethwa uDingiswayo.

Inkosi uShaka yayinakho ukuvumela abahambi baseNtshonalanga abangondlebe zikhanya ilanga ukuba bangene ezweni lakwaZulu. U-Henry Francis Fynn walapha inkosi ngemuva kokuba ihlaselwe ilunga lebutho ababelwa nalo elalicashe ngezixuku.

Ukumbonga, uShaka wavumela abasentshonalanga ukuthi bangene futhi benze izinto zabe ngaphakathi kobukhosi bakwaZulu. permitted European settlers to enter and operate in the Zulu kingdom. Lokhu kwavulela amaNgisi ithuba lokudala izinxushunxushu embusweni wakwaZulu. Nakuba inkosi uShaka yayibukela ubuchwepheshe nezindlela amangisi ayezithuthukisa ngayo wagcizelela ukuthi izndlela zakwaZulu zazingaphezulu kwalezo ezezihambi.

Ngosizo lukaDingiswayo, inkosi uShaka yalola ibutho layo, yakhanda ubuhlobo nezizwe ezinyana ukulwisana nobungozi obabuvela esizweni sakwaNdwandwe enyakatho. Iminyakazo yokuqala yayiyileyo yokuzivikela.

Ngemuva kokukhothama kukaDingiswayo, ebulewe nguZwide wesizwe samaNdwandwe, inkosi uShaka yafuna ukuphindisela.Nakuba umlando ungacacisi kahle, uthi ngelinye ilanga uZwide waphunyula ngembobo yenaliti, kulesosigameko unina kaZwide, uNtombazi owayeyisango wabulawa yonkosi. Umlando uthi inkosi yakhetha indlela enesihluku kakhulu ukumbulala, yamvalela endlini no Jakalase ne Zimpisi, zamudla ephila, ekuseni wayishisa leyondlu. Nangemuva kwalesosigameko, inkosi yaqhubeka nokumzingela uZwide.

Ngemuva kweminyaka inkosi noZwide bahlangana okokugcina ngasemfuleni uPhongolo. Nakuba inkosi yamqoba uZwide, kwalahleke izimpilo eziningi kuleyompi, kulabo kubalwa nomholi webutho lenkosi Umgobhozi Ovela Entabeni.

Ngasekuqaleni inkosi yangenawo amadla okuphoqa izizwe ezincane ukuthi zimulandele, usizo lwakhe lwaluvela ku Dingiswayo kwaze kwafika izinsuku wokukhothama kwakhe uDingiswayo ebulawa uZwide wombuso wakwa Ndwandwe. Ngalesisikhathi inkosi yayisiphikelele eNingizimu ngaphesheya komfula uThukela, yilapho asungula khona inhlokodolobha eyayibizwa ngokuthi uBulawayo emazweni akwaQwabe, akaphindanga waphindela KwaZulu.

Ngesikhathi inkosi iqhubeka nokuhlomula inhlonipho yesizwe kwaba kalula kakhulu ukuthi isabalalise amacebo ayo. Ngenxa yemvelaphi yakhe njemgebutho, inkosi yafundisa iszwe sakwaZulu ukuthi indlela esebenzayo kahle uma ufana amandla ukunqoba nokulawula ezinye izizwe. Izimfundiso zakhe zabanomthelela omkhulu endleleni isizwe sakwaZulu esasiphila ngayo, lokho kwaba usozo olukhulu kuShaka.

Umbuso wenkosi uShaka wawulele kakhulu emandleni amabutho akhe. Wayewasekela amandla amabutho akhe ngokunxusa nokwakha ubuhlobo nabanye abaholi. Kulabobaholi kubalwa uZihlandlo wakwaMkhize, uJobe wakwaSithole, noMathubane owakwaThuli. Ubuhlo benkosi nalabaholi babuvele ngezindlela zokunxusa. AbakwaQwabe bazama ukukhanda umkhondo okhamba ukuthi babehlobene namaZalu, ngaleyondlela badale ukuthula nokuzwana, leyomizamo ayiphumelelanga, impi yalandela.

Umlando uthi kubukeka sengathi abafowabo benkosi uDingane kanye noMhlangana basebezame kabili ukubulala inkosi ngaphambi kokuba baphumelele. Izinsolo ezithi amaNgisi adlala indima etulweni lokubulala inkosi aziqondakali kwazise phela nakuba ayimubona njengomuntu ongaba yingengozi embusweni wabo kusasa, kwakunokuthula okwanele phakathi kwabo nenkosi, ngaphambi kokuba inkosi ikhothame yavumela amaNgisi ukuthi asebenze ngokukhululeka endaweni eseyaziwa ngokuthi yiTheku manamuhla.

Ukukhothama

Inkosi wahlaselwa ababulali abathathu ngosuku lwamashumi amabili nambili (22), ngenyanga kaMandulo, ngonyaka wenkulungwane, amakhulu ayisishiyagalombili, amashumi amabili nesishiyagalombili.

Ngalelolanga cishe onke amabutho ayethunyelwe enyakatho ukuyohlasela. Lokhu kwabangela ukuthi isigodlo senkosi sisale singagadiwe ngokwanele. Leli kwakuyithuba abafowobo benkosi kanye nendua uMbophaukuhlasela inkosi. U-Mbopha wadukisa umkhondo evulela uDingane kanye no Mhlangana ithuba lokuthi ngagwaze amanxeba athatha inkosi. Umlando uthi bawuthatha umzimba wenkosi bayowungcwaba lapho kungazi muntu khona.  Itshe lesikhumbuzo senkosi lagxunyekwa labesola sengathi umzimba wenkosi wahlihlwa khona, KwaDukuza, enyakatho yeTheku, KwaZulu Natal.

Isihlalo Sobukhosi

Umfowabo wenkosi uDingane wathatha isihlalo sobukhosi, waqala uhambo lwakhe lokuqotha bonke ababeyizithenjwa zenkosi uShaka, nokuwuhambo olwathatha iminyakana.

Ifa

Isikhumulo sezindiza esaziwa ngokuthi i-King Shaka International Airport e-La Mercy, 3enyakatho yedolobha lase Thekwini yavula ngosuku lokuqala enyange ka Nhlaba ngonyaka wezinkulungwane ezimbili neshumi (2010) lapho kwakwenziwa khona amalungiselelo endebe yomhlaba yebhola likanobhutshuzwayo.

Isikhumulo sezindiza sethiwa leligama lenkosi emveni kwenkulumo mpikiswano eyathatha iminyaka ebalelwa kwemibili.

Akugcini lapho, ngonyaka wezinkulungwane ezimbili nane (2004) indawo kaqeda isizungu ebizwa ngokuthi uShaka Marine World yavula enkabeni yedolobha eThekwini.

arrow