uSenzangakhona kaJama

Inkosi uSenzangakhona kaJama wayengumholi wesizwe samaZulu owandulelwa nguyise inkosiĀ uJama kaNdaba, wandulela inkosi yodumo, indodana yakhe uShaka kaSenzangakhona.

Inkosi uSenzangakhona kaJama wazalwa ngonyaka wenkulungwane, amakhulu ayisikhombisa, amashumi ayisithupha nambili (1762), yakhothama ngonyaka wenkulungwane, amakhulu ayisishiyagalombili, ishumi nesithupha (1816).

Ngesikhathi sombuso wenkosi uSenzangakhona isizwe samaZulu sasiyilunga elinca ngaphansi kwenhlangano yezizwe zakwaMthethwa ezazibuswa yonkosi uDingiswayo.

Inkosi uSenzangakhona wayeganwe amakhosikazi abalelwa eshumini nesithupha, kulawomakhosikazi waba namadodani ayishumi nane aziwayo, inombolo yamadodakazi akhe ayiziwa kahlehle.

Inkosikazi yakhe yesithathu uNandi kaBhebhe waseLangeni yamuzalela indodana yakhe yokuqala inkosi uShaka ngaphandle komshado. Omunye wamakhosikazi akhe wamuzalela uSigujana, nokunguye othi umlando kwakumele athathe ubukhosi kuyise inkosi uSenzangakhona. USigujana watholakale eshonile ngaphimbi kokuba uShaka abuye ezigcotshwa ukuba abe yinkosi yesizwe samaZulu.

Inkosikazi yakhe yesithupha, uMpikase kaMlilela Ngobese, wamutholela indodana uDingane, nokunguye owathatha ubukhosi ngemuva kokukhothane kwenkosi uShaka gonyaka wenkulungwane, amakhulu ayisishiyagalombili, amashumi amabili nesishiyagalombili (1828) endoweni esiyaziwa ngokuthi idolobha laKwa-Dukuza.

Inkosikazi yakhe yesishiyagalolunye, uSongiya kaNgotsha Hlabisa wautholela indodana uMpande, awaba indodana yenkosi uSenzangakhona kaJama yesithathu ukuhlala esihlalweni sobukhosi bakwaZulu ngembuva kokukhathama kuka kwenkosi uDingane ngonyaka wenkulungwane, amakhulu ayisishiyagalombili namashumi amane (1840). Inkosi uMpande nguye yedwa owatholela inkosi uSenzangakhona kaJama abazukulu ngenxa ka Ndlela kaSompisi. Umlando uthi indodana yenkosi uMpande, uCetshwayo waba inkosi yokugcina yesizwe samaZulu yeqophelo eliphezulu.

arrow