uPhunga kaGumede

uPhunga kaGumede wayeyinkosi yesizwe samaZulu eNingizumu Afrika yesimanjemanje. Ubukhosi wayebuthathe kuyise uGumede kaZulu. Inkosi uPhunga kaGumede wakhothama ngonyaka wenkulungwane, amakhulu ayisikhombisa, amashumi amabili nesikhombisa (1727), ubukhosi wabushiya kumfowabo uMageba kaGumede.

arrow