uMalandela kaLuzumana

uMalandela kaLuzumana waye yinkosi yesizwe samaNguni kanye neyamaZulu. Umlando wakhe awaziwa kahle, ikakhulukazi usuku lwakhe lokuzalwa kanye nalolo akhothama ngalo. Okwaziwayo ukuthi wathatha isihlalo sobukhosi em’veni kukayise inkosi uLuzumana ngasekuqale kwekhulunya leshumi nesikhombisa. Walandelwa yinkosi uZulu kaMalandela.

 

arrow