uMageba kaGumede

Inkosi uMageba kaGumede wayengumholi wesizwe samaZulu ngaphansi kukahulumeni weNingizuma Africa.

Inkosi uMageba kaGumede wazalwa ngonyaka wenkulungwane, amakhuluayisithupha, amashumi ayisithupha nesikhombisa (1667), wakhothama ngonyaka wemkulungwane, namakhulu ayisikhombisa, amashumi amane nesihlanu (1745).

Umlando uthi inkosi uMageba wathatha isihlalo sobukhosi kulandela ukukhothama kwewele lakhe inkosi uPhunga ngonyakawenkulungwane, amakhulu ayisikhombisa, amashumi amabili nesikhombisa (1727). Yilapho ekususelwa khona izithakazelo ezithi Wena ka Phunga no Mageba!. uMageba wayenamadodana amabili, uNdaba, nokunguye owathatha ubukhosi em’veni kukayise, enye indodana uMpangazitha. Umlando uthi uMpangazitha waganwa ngumzala wakhe, kukuwoke lomendo lapho kwadabuka khona isizwe sakwaNtombela.

arrow