uJama kaNdaba

Inkosi uJama kaNdaba wayengumholi wesizwe samaZulu owashiyelwa ubukhosi nguyise uNdaba kaMageba.

Inkosi uJama kaNdaba yazalwa ngonyaka wenkulungwane, amakhulu ayisikhombisa, amashumi ayisithupha nantathu (1763), yakhothama ngonyaka wenkulungwane, amakhulu ayisikhombisa, amashumi ayisishiyagalombili nanye (1781).

Phakathi kwamanye amakhosikazi akhe uMthaniya Sibiya, unina kaSenzangakona, uSenzangakona owagcina ebeyinkosi. Inkosi uSenzangakona wayenguyise wamakho akwaZulu amathathu, Kulawomakhosi kubalwa nenkosi eyaduma kakhulu, esadumile nanamuhla, inkosiĀ  uShaka. Inkosi uJama kaNdaba wayenane ndodakazi ogama layo kwakunguMkabayi kaJama.

UMkabayi udume kakhulu ngokuthi washela uMthaniya, emshelela uyise, inkosi uJama, owayeseguga engenayo indlalifa. Konke lokhu wakwenze ngaphandle kolwazi lukayise, lapho athola khona ukuthi indodakazi yakhe yenzeni wathi “Nenzengakhona”. Indodana kaMthaniya yokuqala yaqanjwa igama elithi Senzangakhona ngenxa yokuzikhandla kukadadewabo ukutholela uyise indlalifa.

UMkabayi wayeyiwele, umlando uthi ngokwesiko lakwaZulu elinye lamawele kumele kunikelwe ngalo ukugwema amashwa angaholela ekudluleni komunye wabazali.

Umlando uthi Inkosi uJama wala ukunikela ngenye yamadodakazi akhe , ephula usiko oludumileyo. Ngenxa yokwala kwakhe, unkosikazi wakhe wadlula emhlabeni engakamtholeli indlalifa.

UMkabayi wachitha impilo yakhe yonke enakekela ubukhosi bakwaZulu ngenxa yomusa owenziwa ngabazali bakhe ukuze aphile.

arrow